20171107 Fg Fotos Logos

Fotos

Geschäftsführung

Norbert Schlesiger Geschftsfhrer

Bild: Norbert Schlesiger
(Geschäftsführer)

Dr. Thomas Pilgram Geschftsfhrerkreis

Bild: Dr. Thomas Pilgram
(Geschäftsführerkreis)

Geschftsfhrerkreis V.l.n.r Dr. Thomas Pilgram Norbert Schlesiger

Bild: Geschäftsführerkreis
(v.l.n.r. Dr. Thomas Pilgram, Norbert Schlesiger)

SENEC-Stromspeicher

Senec Wohnzimmer1

Bild: SENEC.Home Li 

Senec Speicher

Bild: SENEC-Speicher 

Senec Li Innenansicht

Bild: SENEC.Home Li Innenansicht 

SENEC-Energielösungen

Grafik Senec Cloud 1

Bild: SENEC.Cloud Erklärgrafik 

20170731 Fg Erklaergrafik Senec Cloud To Go

Bild: SENEC.Cloud To Go Erklärgrafik 

Logos

SENEC

Senec Logo

SENEC-Logo 
(für das Web/ den Bildschirm)

Senec Logo

SENEC-Logo
(für den Druck)